Uzņemšanas noteikumi
Sagatavošanas nodaļa
Kas ir tiešsaistē
Mums ir 1 viesis tiešsaistē
Uzņemšanas noteikumi Drukāt
Autors Administracija   
Otrdiena, 14 Novembris 2006

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

LIEPĀJAS FILIĀLE

 

 

 Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā 2018./2019. studiju gadā

Profesionālās augstākās izglītības programmas, kuras tiek realizētas BSA Liepājas filiālē

Tiesību zinātnes


Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults


Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)

Mācību maksa – 500 EUR semestrī

 

    Pēc studiju programmas apguves absolventi var strādāt valsts un nevalstiskās struktūrās, komercstruktūrās, starptautiskās organizācijās, bankās un apdrošināšanas kompānijās, veidot pastāvīgu juridisko praksi. Var turpināt studijas profesionālā maģistratūrā akadēmijā Liepājā.

 

Uzņēmējdarbība


virzieni: menedžments (firmas vadība), informācijas sistēmas vadībā 
Iegūstamā kvalifikācija: uzņēmējdarbības vadītājs


Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)

Mācību maksa – 500 EUR semestrī

 

      Absolventi veiksmīgi var darboties ne tikai kā uzņēmumu mārketinga daļu un citu struktūrvienību vadītāji, bet arī veidot un vadīt jaunus, konkurētspējīgus uzņēmumus.
Var turpināt studijas profesionālā maģistratūrā akadēmijā Liepājā.

 

Finanšu vadība (Jaunums Liepājā!)

 

Iegūstamais grāds – profesionālā bakalaura grāds finanšu vadībā
Iegūstamā kvalifikācija – Finansists

 

Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)


Mācību maksa – 500 EUR semestrī

 

Finansists ir kvalificēts speciālists grāmatvedības uzskaites un finanšu jomā, kuram ir kompleksas zināšanas finanšu pārskatu sagatavošanas, prognozēšanas un analīzes jomā atbilstoši starptautiskajām prasībām. Finansista galvenie darbības virzieni ir uzņēmuma finanšu un uzskaites politikas veidošana, informācijas sistēmas ieviešana, naudas plūsmas, likviditātes, ienākumu, kapitāla, risku, kā arī finanšu projektu pārvaldīšana. Finanšu grāmatvedis tiek augsti novērtēts darba tirgū. Iegūtās zināšanas atļaus nākamajiem speciālistiem strādāt par finanšu menedžeriem, galvenajiem grāmatvežiem, finanšu departamenta direktoriem, finanšu ekspertiem un auditoriem.

 

Sabiedriskās attiecības (Public Relations)


Iegūstamais grāds – profesionālā bakalaura grāds tirgzinībās
Iegūstamā kvalifikācija – sabiedrisko attiecību menedžeris


Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)


Mācību maksa – 500 EUR semestrī

 

   Studiju laikā studenti apgūst kā humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskos kursus un sabiedrisko attiecību teorētiskos pamatkursus, tā arī lietišķos kursus, kas attīsta komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas, kas nepieciešamas sabiedrisko attiecību menedžera praktiskajā darbībā. Bez tam padziļināti tiek apgūti sabiedrisko attiecību profesionālās specializācijas kursi. Šo kursu apguve ir priekšnosacījums profesionālās kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. Šie kursi nodrošina padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi tirgzinību komunikāciju teorijā un praksē, kā arī speciālu metodiku un metožu jomā, kas tiek pielietotas sabiedrisko attiecību praksē ražošanas, komerciālās un kredītu-finansu organizācijās.

 

Psiholoģija


Iegūstamā kvalifikācija – psihologa asistents


Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)


Mācību maksa – 500 EUR semestrī

 

Informācija par studijām koledžā

Pieteikuma anketa   

Pielikums 

 

 

 

 

Mācību process notiek lekciju, semināru, treniņu, prakšu un konsultāciju veidā. Studiju programma sagatavo vispusīgi kvalificētus psihologa asistentus. Var turpināt studijas profesionālā maģistra programmā "Psiholoģija" BSA vai kādā citā augstākās izglītības mācību iestādē.


MAĢISTRANTŪRA

Profesionālā maģistrantūra “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”, mācību ilgums 1,5 gadi, vakara nodaļa, studiju valodas – bilingvāli.

Mācību maksa 650 EUR par semestri, BSA absolventiem 520 EUR par semestri.

 

 • Profesionālā maģistrantūra “Privāttiesības” (specializētā grupa Rīga -Liepāja), mācību ilgums 1,5 gadi, vakara nodaļa, studiju valodas – bilingvāli.

Mācību maksa 650 EUR par semestri, BSA absolventiem 520 EUR par semestri.

 

 • Profesionālā maģistrantūra “Psiholoģija” (specializētā grupa Rīga -Liepāja), mācību ilgums 2 gadi, vakara nodaļa, studiju valodas – bilingvāli.

Mācību maksa 650 EUR par semestri, BSA absolventiem 520 EUR par semestri.


                       UZŅEMŠANA BSA


Uzņemšana BSA pilna laika studiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

Labākie studenti - mūsu lepnums!


        -     Atlaide teicamniekiem – 25%

-         Atlaide par augstiem sasniegumiem BSA dzīvē – 20%

-         Atlaides studējošām ģimenēm – 10%

-         BSA absolventa radinieks – 5%

-         Atlaides invalīdiem un bāreņiem (10% līdz 25%)

-         Iespēja saņemt valsts garantētus un komercbanku studentu un studiju kredītus
 

MŪSU KOORDINĀTES: Liedaga iela 3, Liepāja, LV – 3416
Tālr. 63425449, 63425448

mob. tel. 29293671 

Piedāvājam elastīgus apmaksas nosacījumus:

·  Studiju maksu semestrī iespējams maksāt 5 daļās - ikmēneša iemaksa (līdz mēneša 15. datumam);

·  Samaksājot uzreiz par vienu semestri, tiek piešķirta 5% atlaide;

·  Samaksājot uzreiz par visu gadu, tiek piešķirta 10% atlaide. 

 

BSA Uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:


 1. pase;

 2. deklarētās dzīvesvietas izziņa;

 3. pilnu vidējo izglītību apliecinošs dokuments – atestāts/diploms un tā pielikumi, un, ja tāds ir, centralizēto eksāmenu sertifikāti;

 4. ja reflektants ieguvis izglītību vai tās daļu apguvis ārpus Latvijas izziņa no LR Akadēmiskās informācijas centra par katru izglītības dokumentu;

 5. gadījumā, ja reflektantam ir mainījies uzvārds (vārds), jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina šīs izmaiņas (laulības apliecība, dokuments par uzvārda (vārda) maiņu u. tml.);

 6. 4 fotokartiņas (3x4 cm);

 7. maksājuma dokuments par dokumentu noformēšanas apmaksu, saskaņā ar BSA Senāta noteiktajiem tarifiem (20 EUR); Maksājumu veikt uz sekojošiem rekvizītiem:

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

PVN maks.reģ.Nr. LV 40003101808


A/S "Swedbank"

Konts: LV68HABA0551003662871

            Maksājuma mērkis:  par dokumentu reģistrāciju

 

Iestājoties 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības, kā arī bakalaura studiju programmās, papildus jāiesniedz:


 • medicīniskā izziņa (datēta ne vēlāk kā gadu iepriekš), ar ārsta slēdzienu, ka persona var uzsākt/turpināt studijas augstskolā;

 • pēc reflektanta vēlēšanās var tikt iesniegtas to dokumentu kopijas, kuras viņam dod papildus tiesības un garantijas (priekšmetu olimpiāžu un radošu konkursu dalībnieka diplomi, BSA Sagatavošanas nodaļas beigšanas sertifikāts u.t.t.).

 

 

Dokumentu kopēšanu veic BSA Uzņemšanas komisijā.

 

Iestāšanas iesniegumi

1.   Bakalaura un 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība

 

2. Maģistrantūra

Iesniegumi kredītam ar Valsts galvojumu. 1 2 3

 

Uzņemšanas komisijas darba laiks: 14.00  līdz 18.00  no pirmdienas līdz piektdienai.

 18.kab.

 

 

 

Apmaksu par mācībām lūdzam veikt uz sekojošu kontu:

 

SIA "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

PVN maks.reģ.Nr. LV 40003101808


A/S "Swedbank"

Konts: LV68HABA0551003662871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pēdējo reizi rediģēts ( Pirmdiena, 15 Jūlijs 2019 )
 
     

Baltijas Starptautiskā Akadēmija Liepājas filiāle
Lat | Rus